Categories

Photo Gallery-Blog

MAHA-TET 2016

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) 2016  | teacher eligibility test

माध्यम : मराठी | पेपर ।

प्रश्नपत्रिका सोडविण्यापूर्वी कृपया खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचा.

सूचना :

 • १) प्रश्नपत्रिकेमध्ये सलग एकूण १५० प्रश्न असून ते सोडविण्यासाठी उमेदवारास अडीच तास वेळ देण्यात आलेला आहे.
 • २) प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून प्रश्नाच्या खाली उत्तराचे पर्याय दिलेले आहेत. उत्तर नोंदविताना चार पर्यायांपैकी बरोबर देणे आवश्यक आहे.
 • ३) सर्व प्रश्न सोडवणे बंधनकारक आहे.

प्रश्नपत्रिकेमध्ये खालीलप्रमाणे विषयनिहाय प्रश्न आहेत.

 • भाषा १ व २६० गुण
 • बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र३० गुण
 • गणित३० गुण
 • परिसर अभ्यास – ३० गुण

 

Maharashtra State Teacher Eligibility Test (MAHATET) 2016 | teacher eligibility test

Medium: Marathi | Paper 1

Please read the following instructions carefully before solving the question paper.

Notice:

 • 1) The question paper has a total of 150 questions in a row and the candidate has been given two and a half hours to solve them. 
 • 2) Each question is of objective nature and below the question are given the answer options. When entering the answer, one of the four options must be given correctly.
 • 3) It is mandatory to solve all the problems.

The question paper has the following subject wise questions.

 • Language 1 and 2 – 60 marks
 • Child Psychology and Pedagogy – 30 marks
 • Mathematics – 30 marks
 • Campus Study – 30 marks

TET प्रमाणपत्राची वैधता कालावधी 7 वर्षापासून आजीवन

TET पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)

Tag-#tet mock test in marathi #online tet exam practice test #teacher eligibility test #teacher eligibility test validity #teacher eligibility test 2021 #teacher eligibility test maharashtra #teacher eligibility test syllabus #teacher eligibility test qualification

 

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add New Playlist

error: Alert: तुम्ही हि माहिती कॉपी करू शकत नाही.केल्यास कॉपीराईट नोटीस देण्यात येईल.