Next Update

महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ दि. १ जुलै, २०२१ पासून सुधारणा

महागाई भत्ता २०२२

१ जुलै, २०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय

02/03

महागाई भत्ता 

महागाई भत्त्याचा दर २८% वरुन ३१% करण्यात आला.