शिष्यवृत्ती परीक्षाचे प्रवेशपत्र (Hall Ticket) उपलब्ध

शिष्यवृत्ती परीक्षा वार बुधवार दि. २०/०७/२०२२ रोजी