१० वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांना 2021 मधील परीक्षा शुल्काच्या परतावा

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे मार्फत